Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2018 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” cho sản phẩm áo dài tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2018-002

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công Thương

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế thành phố Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Làm rõ được đặc trưng của áo dài Huế.

- Tạo lập, bảo hộ được nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” cho sản phẩm áo dài tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được hệ thống công cụ phục vụ quản lý, sử dụng, tuyên truyền và quảng bá nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế”.

- Có được mô hình tổ chức, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” trên thực tế.

Kết quả:

- Bộ số liệu, tài liệu điều tra khảo sát.

- Bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ.

- Hệ thống văn bản quy định về quản lý nhãn hiệu tập thể.

- Mô hình tổ chức quản lý và khai thác trên thực tế.

- Báo cáo phương án thương mại hóa sản phẩm.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2018 - 2018
  Bản in]