Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2020 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Vận hành mạng lưới đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2020.029

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giám sát, Điều hành Đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TT Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:
Xây dựng và ứng dụng thành công phần mềm hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành, giám sát, chỉ huy của lãnh đạo tỉnh, công cụ phần mềm hỗ trợ hoạt động các mạng lưới dịch vụ đô thị thông minh.
Kết quả:

- Quy định về tổ chức và vận hành mạng lưới dịch vụ đô thị thông minh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Quy định ban hành quy trình vận hành mạng lưới dịch vụ đô thị thông minh.

- Phần mềm tổ chức vận hành mạng lưới các dịch vụ đô thị thông minh.

- Phần mềm hỗ trợ cá nhân, tổ chức kết nối với mạng lưới dịch vụ đô thị thông minh.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2020 - 2021
  Bản in]