Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2019 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến du lịch “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn” xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2019-004

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công Thương

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Thủy

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2810-QD-UBND-2019-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn”.

- Đánh giá được hiện trạng tổ chức khai thác và dịch vụ cho điểm đến du lịch “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn”.

- Nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến du lịch “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn” được đăng ký bảo hộ, sử dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế.

- Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận được thiết lập và triển khai vận hành trên thực tế.

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra và báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng.

- Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến “Chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn” được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ.

- Hệ thống văn bản quy định về quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

- Mô hình tổ chức quản, điều hành, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

- Hệ thống mẫu thiết kế công cụ, phương tiện quảng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2019 - 2019
  Bản in]