Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2012

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020

- Mã số: 2010-002

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Hà Nội

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

+ Đánh giá đúng thực trạng cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn trước năm 2010 và dự báo hướng chuyển dịch giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020.

+ Xác định được cơ cấu kinh tế và các giải pháp triển khai khả thi giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Tài liệu, số liệu về thực trạng kinh tế và cơ cấu kinh tế.

+ Báo cáo khoa học (bao gồm các dự báo và các giải pháp).

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

             - Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011


Kết quả:

- Kết quả thực hiện: Để hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý cho vùng đồng bằng ven biển Thừa Thiên Huế, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ phía địa phương các xã và chính quyền cấp tỉnh với sự hỗ trợ hiệu quả của nhà nước, đặc biệt phải xuất phát từ thực tế khó khăn và yếu kém trong phát triển kinh tế của vùng đồng bằng ven biển nói chung ở nước ta và ở Thừa Thiên Huế nói riêng. Sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước và địa phương cần phải được đẩy mạnh hơn nữa để tránh sự phân hóa ngày càng lớn giữa vùng này với các vùng đô thị và thành phố.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 3/2011 đến 09/2012

- Kinh phí thực hiện: 508.000.000 đồng

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2012
  Bản in]