Ưu đãi đầu tư đặc biệt được áp dụng cho dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng
  
Cập nhật:12/10/2021 2:52:30 CH

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Theo đó, việc áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt được thực hiện theo các nguyên tắc sau: Ưu đãi đầu tư đặc biệt được áp dụng cho dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng; Ưu đãi đầu tư đặc biệt được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan Nhà nước; Trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt, tổ chức kinh tế đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thực tế ở mức nào thì hưởng ưu đãi ở mức đó cho thời gian ưu đãi còn lại;….

Bên cạnh đó, lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển công nghệ cao gồm lao động có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên đáp ứng đồng thời 02 tiêu chí sau: Lao động có trình độ cao đẳng không vượt quá 30%; Đã ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn làm việc tại bộ phận nghiên cứu và phát triển hoặc bộ phận có chức năng tương tự của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tiêu chí chuyển giao công nghệ được xác định như sau: Được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định; Thực hiện chuyển giao công nghệ cho dưới 03 doanh nghiệp Việt Nam trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]