Tiêu chí đánh giá vùng đất ngập nước quan trọng
  
Cập nhật:05/08/2019 8:00:01 SA
Đây là một trong những tiêu chí dùng để đánh giá vùng đất ngập nước quan trọng nêu tại Nghị định 66/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29/7/2019.

Theo đó, vùng đất ngập nước quan trọng là vùng đất ngập nước có diện tích từ 50 ha trở lên với đất ngập nước ven biển, ven đảo hoặc từ 05 ha trở lên với đất ngập nước nội địa, có chứa hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đáp ứng ít nhất một trong số 04 tiêu chí:

- Có chứa ít nhất một kiểu đất ngập nước tự nhiên có tính đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái;

- Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất 01 loại đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm hoặc của 1000 con chim nước, chim di cư trở lên hoặc nơi nuôi dưỡng và bãi đẻ của ít nhất 01 loài thủy sản có giá trị;

- Giữ vai trò quan trọng điều hòa nguồn nước, cân bằng sinh thái cho vùng sinh thái của địa phương, liên tỉnh, quốc gia, quốc tế;

- Có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa … đối với địa phương, quốc gia, quốc tế.

Bên cạnh đó, Nghị định còn nêu tiêu chí xác định vùng đất ngập nước quan trọng đối với quốc gia phải có diện tích từ 5000 ha trở lên khi ở ven biển, ven đảo, hoặc có từ 300 ha trở lên lên nếu ở nội địa: Là nơi sinh sống của 10 nghìn cá thể chim nước, chim di cư trở lên, là nơi sinh sống tự nhiên của ít nhất 05 loài quý, hiếm …

Nghị định này có hiệu lực từ 15/9/2019.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]