Sửa đổi quy định đăng ký nuôi động vật hoang dã lần đầu tại cơ sở
  
Cập nhật:03/10/2021 4:51:23 CH

Ngày 22/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về việc đăng ký nuôi lần đầu tiên tại cơ sở các loài động vật hoang dã thuộc phụ lục CITES thuộc các lớp thú, chim, bò sát. Việc nuôi phải được Cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài nuôi và loài khác có liên quan trong tự nhiên.

Cụ thể, trong 02 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mã số cơ sở, Cơ quan cấp mã số gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Cơ quan khoa học CITES Việt Nam. Trong 15 ngày làm việc từ khi nhận được văn bản trên, Cơ quan khoa học CITES Việt Nam trả lời bằng văn bản với nội dung xác nhận ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài nuôi và loài khác có liên quan trong tự nhiên.

Ngoài ra, giảm thời hạn cấp giấy phép CITES nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES trong trường hợp cần tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc cơ quan có liên quan của nước xuất khẩu xuống còn không quá 22 ngày làm việc (thay vì 30 ngày theo quy định hiện hành).

Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/11/2021.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]