Bản tin hiệu lực số 37/2021
  
Cập nhật:03/10/2021 4:48:42 CH

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 117/2007/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ(Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2021)

Thông tư 123/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Thông tư 155/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ dưới biển(Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2021)

Thông tư 123/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá(Hết hiệu lực từ ngày 24/09/2021)

Quyết định 1618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

Thông tư 14/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020(Hết hiệu lực từ ngày 25/10/2021)

Thông tư 75/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Quyết định 3383/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam(Hết hiệu lực từ ngày 08/09/2021)

Quyết định 406/QĐ-UBQLV của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 53/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 26/09/2021)

Thông tư 21/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Thông tư 81/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/11/2021)

Thông tư 79/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước(Hết hiệu lực một phần từ ngày 03/11/2021)

Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 30/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư 191/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Quyết định 526/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Quyết định 2660/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư 88/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập(Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2021)

Nghị định 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực từ ngày 06/11/2021)

Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

AN NINH TRẬT TỰ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 95/2003/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành "Quy trình kỹ thuật thăm dò tìm, xử lý bom-mìn-vật nổ"(Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2021)

Thông tư 121/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 3416/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/09/2021)

Quyết định 4498/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)

Quyết định 869/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 30/08/2021)

Quyết định 972/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập(Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2021)

Thông tư 15/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

NGOẠI GIAO

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập(Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2021)

Nghị định 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

CÔNG NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 3383/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam(Hết hiệu lực từ ngày 08/09/2021)

Quyết định 406/QĐ-UBQLV của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Quyết định 42/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực(Hết hiệu lực từ ngày 24/09/2021)

Quyết định 73/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 869/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 30/08/2021)

Quyết định 972/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Quyết định 701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(Hết hiệu lực từ ngày 24/09/2021)

Quyết định 1619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá(Hết hiệu lực từ ngày 24/09/2021)

Quyết định 1618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 1354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 24/09/2021)

Quyết định 1609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Quyết định 1459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 27/09/2021)

Quyết định 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định Quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/12/2021)

Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

DOANH NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 3383/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam(Hết hiệu lực từ ngày 08/09/2021)

Quyết định 406/QĐ-UBQLV của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước(Hết hiệu lực một phần từ ngày 03/11/2021)

Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

CHÍNH SÁCH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 460/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025(Hết hiệu lực từ ngày 28/09/2021)

Quyết định 645/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5 năm 2021 - 2025

GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 959/QĐ-CHK của Cục hàng không Việt Nam về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, mang lên máy bay(Hết hiệu lực từ ngày 14/09/2021)

Quyết định 1541/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 53/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 26/09/2021)

Thông tư 21/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Văn bản được đính chính

Văn bản đính chính

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ(Được đính chính từ ngày 21/09/2021)

Quyết định 1697/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

AN NINH QUỐC GIA

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 95/2003/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành "Quy trình kỹ thuật thăm dò tìm, xử lý bom-mìn-vật nổ"(Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2021)

Thông tư 121/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Quyết định 117/2007/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ(Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2021)

Thông tư 123/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Thông tư 155/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ dưới biển(Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2021)

Thông tư 123/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá(Hết hiệu lực từ ngày 24/09/2021)

Quyết định 1618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập(Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2021)

Thông tư 15/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

ĐIỆN LỰC

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 42/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực(Hết hiệu lực từ ngày 24/09/2021)

Quyết định 73/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 1459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 27/09/2021)

Quyết định 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 2725/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm Người giám định tư pháp theo vụ việc(Hết hiệu lực từ ngày 21/09/2021)

Quyết định 1843/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc

Thông tư 04/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường(Hết hiệu lực từ ngày 15/11/2021)

Thông tư 16/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định Quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/12/2021)

Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

COVID-19

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 3416/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 21/09/2021)

Quyết định 4498/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)

Quyết định 869/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 30/08/2021)

Quyết định 972/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]