Bản tin hiệu lực số 11/2020
  
Cập nhật:27/03/2020 4:46:16 CH

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản được đính chính

Văn bản đính chính

Thông tư 04/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương(Được đính chính từ ngày 04/03/2020)

Quyết định 731/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2020)

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/05/2020)

Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản được đính chính

Văn bản đính chính

Thông tư 04/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương(Được đính chính từ ngày 04/03/2020)

Quyết định 731/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

AN NINH TRẬT TỰ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 53/2009/TT-BCA của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy(Hết hiệu lực từ ngày 06/04/2020)

Thông tư 18/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 343/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"(Hết hiệu lực từ ngày 18/03/2020)

Quyết định 963/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19"

XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 1866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020(Hết hiệu lực từ ngày 18/03/2020)

Quyết định 393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 54/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Hết hiệu lực từ ngày 20/05/2020)

Quyết định 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định 65/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Hết hiệu lực từ ngày 20/05/2020)

Quyết định 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định 1169/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đầu tư(Hết hiệu lực từ ngày 12/03/2020)

Quyết định 333/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đầu tư

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 02/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 10/05/2020)

Nghị định 34/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

CHÍNH SÁCH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 1866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020(Hết hiệu lực từ ngày 18/03/2020)

Quyết định 393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

 

HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 5113/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 253/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 534/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 4779/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ năm 2020(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 88/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 4965/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 404/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 1061/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 3800/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch của Bộ thực hiện Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 1742/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch của Bộ triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 233/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Hết hiệu lực từ ngày 13/03/2020)

Quyết định 402/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định 1055/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền và giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Hết hiệu lực từ ngày 16/03/2020)

Quyết định 406/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CHỨNG KHOÁN

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/03/2020)

Thông tư 14/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

 

XUẤT NHẬP CẢNH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 44/2009/TT-BCA của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của công an nhân dân(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2020)

Thông tư 19/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

Công văn 1696/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hành lý của khách nhập cảnh(Hết hiệu lực từ ngày 18/03/2020)

Công văn 1723/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hành lý của khách nhập cảnh

AN NINH QUỐC GIA

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 95/2008/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng(Hết hiệu lực từ ngày 21/04/2020)

Thông tư 25/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về việc xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Thông tư 282/2010/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư 95/2008/TT-BQP ngày 27/6/2008(Hết hiệu lực từ ngày 21/04/2020)

Thông tư 25/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về việc xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

 

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 233/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Hết hiệu lực từ ngày 13/03/2020)

Quyết định 402/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2020)

Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]