Bản tin hiệu lực số 01.2020
  
Cập nhật:10/01/2020 2:36:31 CH

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

 

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2020)

 

 

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

Nghị định 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Nghị định 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020)

 

Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 106/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020)

Quyết định 36/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

 

Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020)

Thông tư 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

Thông tư 27/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020)

Thông tư 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

Thông tư 23/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020)

Thông tư 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/04/2020)

 

Thông tư 28/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

 

Thông tư 26/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/04/2020)

Thông tư 28/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2020)

 

Thông tư 26/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Thông tư 23/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2020)

Thông tư 26/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Thông tư 35/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/05/2020)

 

Thông tư 27/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Nghị định 73/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

 

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

 

Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

 

Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020)

Như trên

 

LĨNH VỰC CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 106/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020)

Quyết định 36/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

 

LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020)

 

Quyết định 37/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

 

LĨNH VỰC VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020)

Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

LĨNH VỰC GIAO THÔNG

 

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020)

Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

 

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU - CẠNH TRANH

 

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2020)

 

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2008/BTNMT Dự báo lũ (Hết hiệu lực từ ngày 25/06/2020)

Thông tư 22/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Quyết định 18/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ (Hết hiệu lực từ ngày 25/06/2020)

Thông tư 22/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

 

Nghị định 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Quyết định 1537/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Hết hiệu lực từ ngày 23/12/2019)

Quyết định 1865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

 

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Nghị định 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020)

Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]