Kế hoạch triển khai Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030

  
Cập nhật:06/06/2024 2:37:10 CH

Ngày 06/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND triển khai Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh). Đồng thời nhằm xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các dự án; xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực thực hiện Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh.

Mục tiêu cụ thể nhằm tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 05 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; hoàn thiện các thủ tục, khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 02 cụm công nghiệp đã được thành lập. Đầu tư thành lập, mở rộng 20 cụm công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng phục vụ thu hút đầu tư, di dời các cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp đảm bảo khả thi, hiệu quả sử dụng đất. Phấn đấu đạt 100% cụm công nghiệp được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nội dung sau: Rà soát Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh; Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp; Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động; Đầu tư phát triển các cụm công nghiệp bổ sung mới có trong Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh; Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động tại các cụm công nghiệp.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối