Luật thống kê số 89/2015/QH13

  

Luật thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.

Luật thống kê số 89/2015/QH13 là 1 trong 16 Luật và 5 Nghị quyết mới vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII.

 

Mời nhấn vào "tải về" để xem chi tiết.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Luật Thống kế (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]