• Không có ảnh
 • Nguyễn Văn Phương
 • Chủ tịch
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Phó Chủ tịch Thường trực
 • Không có ảnh
 • Phan Quý Phương
 • Phó Chủ tịch
 • Không có ảnh
 • Hoàng Hải Minh
 • Phó Chủ tịch
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Thanh Tuấn
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Lương Bảo Toàn
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Trần Kiêm Hảo
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Phan Thắng
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Tân
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Lê Anh Tuấn
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Đại Vui
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Đặng Hữu Phúc
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Trần Công Phú
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Xuân Sơn
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Lê Bá Phúc
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • La Phúc Thành
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Văn Mạnh
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Thanh
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Phan Thanh Hải
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Đại Viên
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Hồ Thắng
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Hồ Xuân Trăng
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Đình Đức
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Trần Hữu Thùy Giang
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Văn Phúc
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Văn Hưng
 • Ủy viên
  • Địa chỉ cơ quan: Số 16 đường Lê Lợi, thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3822584
  • Fax: 0234.3822803 - 3822867
  • Email: ubnd@thuathienhue.gov.vn
  • Website: www.thuathienhue.gov.vn