Thông báo về việc phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:25/04/2024 3:52:11 CH

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 về việc phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc khu vực mỏ được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 22/3/2024 như sau:

TT

Tên loại khoáng sản, vị trí mỏ

Diện tích (ha)

Điểm góc

Tọa độ VN2000
(KTT 107°, múi chiếu 3°)

Trữ lượng đã được phê duyệt (m3)

Giá khởi điểm = Tiền

cấp quyền KTKS

(làm tròn) (đồng)

Tiền đặt trước

(15% giá khởi điểm

(làm tròn)

(đồng)

Bước giá=10% giá khởi điểm (làm tròn)

(đồng)

Ghi chú

X(m)

Y(m)

1

 

Mỏ đất làm VLSL và thu hồi đá tảng lăn làm vật liệu xây dựng thông thường đi kèm tại khu vực núi Cảnh Dương, xã Lộc Thủy và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

 

28,22

M1

1802969,55

601818,36

TLĐC:

Đất VLSL:

7.844.218 m3

Khoáng sản đi kèm

Đá tảng lăn làm VLXDTT

130.614 m3

 

7.442.426.000

1.116.364.000

744.243.000

Nằm trong Quy hoạch các loại khoáng sản Thừa Thiên Huế tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyt Quy hoch tnh Tha Thiên Huế thi k 2021 - 2030, tm nhìn đến năm 2050

M2

1803149,08

601840,55

M3

1803554,00

601586,20

M4

1803264,85

601203,44

M5

1802783,93

601755,72

M6

1802791,46

601754,46

M7

1802805,83

601745,47

M8

1802805,30

601763,41

M9

1802816,68

601763,52

M10

1802818,27

601773,11

M11

1802804,40

601791,05

M12

1802796,63

601812,00

M13

1802775,99

601819,12

M14

1802768,69

601824,59

M15

1802752,15

601824,76

M16

1802735,26

601822,12

M17

1802723,58

601825,03

M18

1802613,61

601951,31

M19

1802627,09

601967,25

M20

1802634,20

601979,45

M21

1802647,88

602017,90

M22

1802654,69

602019,65

M23

1802653,10

602027,51

M24

1802661,30

602026,95

M25

1802672,44

602034,14

M26

1802675,53

602044,89

M27

1802679,00

602059,32

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối