Vốn đầu tư phát triển tỉnh 3 tháng đầu năm 2024

  

 

Kế hoạch
năm 2024

Thực hiện
3 tháng
năm 2023

Ước tính
3 tháng năm 2024

Lũy kế 3 tháng năm 2024
so với kế hoạch
(%)

Lũy kế 3 tháng năm 2024
so với năm
trước
(%)

Tỷ đồng

TỔNG SỐ TRÊN ĐỊA BÀN

34100

4887

5259

15,4

107,6

Vốn địa phương quản lý

26629

3855

4212

15,8

109,3

Vốn trung ương quản lý

7471

1032

1047

14,0

101,4

Chia theo nguồn vốn

1.Vốn ngân sách Nhà nước

9733

1344

1420

14,6

105,7

2.Vốn tín dụng

10542

1655

1722

16,3

104,1

3.Đầu tư của doanh nghiệp

3550

570

632

17,8

110,9

4.Vốn đầu tư của dân

5800

865

959

16,5

110,8

5.Vốn viện trợ nước ngoài

975

163

33

3,4

20,3

6.Vốn đầu tư nước ngoài

3500

290

493

14,1

169,9

Cục thống kê tỉnh
 Bản in]