Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 3

  

 

Thực hiện cùng

kỳ năm trước

Thực hiện

kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với

cùng kỳ năm trước (%)

Ha

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Lúa

Lúa đông xuân

28024

27931

99,7

Các loại cây khác

Ngô

920

902

98,0

Khoai lang

382

371

97,1

Sắn/Khoai mì

32400

35000

108,0

Mía

101

98

97,0

Lạc

2147

2101

97,9

Rau các loại

2650

2618

98,8

Đậu các loại

519

511

98,5

Cục thống kê tỉnh
 Bản in]