Sản phẩm chăn nuôi quý I năm 2024

  

 

Ước tính quý I

năm báo cáo

So với cùng kỳ

năm trước (%)

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Tấn)

Thịt lợn

4559

103,4

Thịt trâu

239

98,8

Thịt bò

326

99,1

Thịt gia cầm

3371

102,5

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi khác

Trứng (Nghìn quả)

12960

103,3

Cục thống kê tỉnh
 Bản in]