Sản lượng thủy sản

  

 

Ước tính quý I

năm báo cáo

So với cùng kỳ

năm trước (%)

 

 

Nghìn tấn

Tổng sản lượng thuỷ sản

9636

101,9

7737

101,7

Tôm

1000

104,0

Thủy sản khác

899

101,2

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng

1740

104,7

955

105,9

Tôm

720

105,9

Thủy sản khác

65

103,2

Sản lượng thuỷ sản khai thác

7896

102,1

6782

101,2

Tôm

280

99,3

Thủy sản khác

834

101,1

Cục thống kê tỉnh
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối