Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

  
Lãnh đạo huyện Phong Điền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ( Năm 2023)
Lãnh đạo huyện Phong Điền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ( Năm 2023)
Thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chức năng, vai trò tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân và các thành phần trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

5 năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền và các tổ chức thành viên luôn chú trọng đến việc tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng các hình thức với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực; thường xuyên bám sát các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai chương trình phối hợp, tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tham gia xây dựng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng các Nghị quyết, Chương trình về phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy Đảng; góp ý kiểm điểm nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cụ thể hóa các tiêu chí về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các nội dung được lồng ghép trong các phong trào, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để phù hợp từng đối tượng đoàn viên, hội viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã tạo được sự lan toả trong các tầng lớp nhân dân, góp phần làm cho giá trị đạo đức được đề cao, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và nhân dân.

Phát huy vai trò MTTQ các cấp trong giám sát và phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Phong Điền đã chủ động lựa chọn các vấn đề bức xúc để tổ chức giám sát, trong đó đã tổ chức 15 đoàn giám sát với các nội dung: giám sát các hoạt động trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo đảm an toàn thực phẩm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư; giám sát công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản và bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các ngành thuộc UBND huyện. 5 năm qua, Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn đã thực hiện 607 cuộc giám sát đối với các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công trình xây dựng trên địa bàn. Tổ chức 804 cuộc hòa giải ở cơ sở, 574 buổi tiếp công.

Một trong những dấu ấn trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức cho Nhân dân giới thiệu nhân sự để bầu vào đại biểu HĐND các cấp; thực hiện tốt công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, được cử tri tín nhiệm; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phong Điền đã xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn cho các xã, thị trấn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội. Đặc biệt việc tổ chức ngày hội, với những nội dung phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đã góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các thiết chế văn hóa ở cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư văn hóa”...Quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Nói không với túi nilon và vật sử dụng một lần”; “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tuyến đường sáng xanh sạch đẹp - an toàn”, “ Ngày Chủ nhật xanh ”, “Dòng họ làng bản không có hộ nghèo”... Nhờ vậy, diện mạo đô thị và nông thôn trên địa bàn ngày càng khang trang và có nhiều khởi sắc; đến nay huyện Phong Điền có 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đang trình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Điền Lộc, Phong An. Đề án để công nhận khu vực Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại 4 đã hoàn thành trình Bộ Xây dựng thẩm định quyết định, đây là tiền đề quan trọng để xây dựng huyện trở thành thị xã trong năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Nhằm chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hàng năm UBMTTQVN huyện Phong Điền đã tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để huyện tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, nhất là xóa nhà tạm cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác huy động nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia phòng, chống dịch, hỗ trợ bà con Phong Điền ở các tỉnh Miền Nam gặp khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với cuộc vận động có quy mô lớn đã để lại dấu ấn tốt đẹp về tình đồng bào yêu thương giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ năm 2019 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” huyện, xã đã huy động được gần 6,6 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; trong đó đã xây mới 98 nhà hộ nghèo và cận nghèo, trị giá gần 2 tỷ đồng; sửa chữa 137 nhà hộ nghèo và cận nghèo, trị giá hơn 960 đồng; xây mới 05 nhà tình nghĩa, trị giá 250 triệu đồng; hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo 2.874 hộ với số tiền hơn 1 tỷ đồng…

Ông Võ Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền chia sẻ,  5 năm qua là chặng đường đầy khó khăn, thách thức, song với nỗ lực và tinh thần trách Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã được thực hiện thành công chương trình hành động của Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện nhà. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội. Khơi dậy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, niềm tin khát vọng phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm  năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Xây dựng, củng cố hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng mạnh về cơ sở. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Một số hình ảnh hoạt động chung:

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối