Kết quả sản xuất lâm nghiệp

  

 

Ước tính quý I

năm báo cáo

So với cùng kỳ

năm trước (%)

Diện tích rừng trồng mới tập trung (Nghìn ha)

3280

100,9

Sản lượng gỗ khai thác (Nghìn m3)

121,4

100,8

Sản lượng củi khai thác (Nghìn ste)

24,5

95,0

Diện tích rừng bị thiệt hại (Ha)

0,2

19,0

Cháy rừng (Ha)

0

0,0

Chặt, phá rừng (Ha)

0,2

19,0

Cục thống kê tỉnh
 Bản in]