Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

  

Ước tính

tháng 3

năm

2024

Ước tính

quý I

năm

2024

Tháng 3

năm 2024

so với tháng

trước (%)

Tháng 3

năm 2024

so với cùng kỳ

năm trước (%)

Quý I

năm 2024

so với cùng kỳ

năm trước (%)

Tỷ đồng

TỔNG SỐ

426,6

1273,3

100,6

115,4

116,9

Vận tải hành khách

91,5

273,0

97,4

118,2

118,0

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

0,3

1,0

99,2

124,4

125,0

Đường bộ

91,2

272,0

97,4

118,2

118,0

Hàng không

Vận tải hàng hóa

303,7

914,1

100,8

114,7

116,7

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

Đường bộ

303,7

914,1

100,8

114,7

116,7

Hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải

29,1

79,4

108,6

115,2

116,6

Bưu chính, chuyển phát

2,3

6,8

102,0

98,3

107,3

Cục thống kê tỉnh
 Bản in]