Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

  

Thực hiện

tháng 2

năm

2024

Ước tính

tháng 3

năm

2024

Ước tính

quý I

năm

2024

Tháng 3

năm 2024

so với cùng kỳ

năm trước (%)

Quý I

năm 2024

so với cùng kỳ

năm trước (%)

Tỷ đồng

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

770,5

790,4

2388,0

105,8

106,5

Dịch vụ lưu trú

125,0

127,7

377,9

106,3

115,9

Dịch vụ ăn uống

645,5

662,7

2010,1

105,7

104,9

Du lịch lữ hành

18,5

19,2

56,3

105,2

106,2

Dịch vụ khác

355,1

349,9

1051,2

125,5

115,0

Cục thống kê tỉnh
 Bản in]