Các đá biến chất

  

+ Hệ tầng Núi : Phân bố ở Nhâm, A Pây (A Lưới), gồm các đá phun trào mafic xen trầm tích lục nguyên cacbonat, trầm tích lục nguyên silic. Chúng bị biến chất mạnh. Phần dưới hệ tầng khi bị biến chất nhiệt có chứa vàng. Chiều dày hệ tầng Núi Vú trên 1.000m.

+ Hệ tầng A Vương: Phân bố ở Tây Nam A Lưới và đặc trưng là đá phiến serixit - clorit - thạch anh, đá phiến thạch anh, đá phiến sét giàu hữu cơ, quarzít, đá hoa. Chúng bị biến chất mạnh. Một số lớp đá phiến chứa sunfua, có thể liên quan đến vàng. Chiều dày của hệ tầng khoảng 1.700m.

+ Hệ tầng Long Đại: So với các đá hệ tầng Núi Vú và A Vương, các đá biến chất hệ tầng Long Đại có độ biến chất yếu hơn nhưng phân bố rộng rãi khắp lãnh thổ Thừa Thiên Huế. Thành phần của hệ tầng gồm các đá lục nguyên, phần trên xen cacbonat. Chiều dày hệ tầng khoảng 2.380m.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]