Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

  
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
(CTTĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, thu thập thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và không tham gia hoạt động kinh tế làm cơ sở dự báo thông tin thị trường lao động, làm cơ sở hoạch định các chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế của địa phương (gọi chung là thông tin Cung lao động). Thu thập thông tin về thực trạng lao động thuộc các loại hình, ngành kinh tế, việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động. Làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và kết nối, cung ứng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động (gọi chung là thông tin Cầu lao động).

Kế hoạch yêu cầu, thu thập thông tin mới đối với đối tượng chưa có trong cơ sở dữ liệu. Cập nhật thông tin biến động hoặc có thay đổi về dữ liệu đối với đối tượng đã có trong cơ sở dữ liệu. Thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa; đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra, thực hiện hiệu quả, tiết kiệm. Thông tin, dữ liệu thị trường lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Khối lượng thông tin cần thu thập về cung lao động trên địa bàn tỉnh dự kiến số lượng khoảng 290.000 hộ (theo Mẫu số 01-Thông tư số 01/2022/TTBLĐTBXH). Khối lượng thông tin cần thu thập về cầu lao động trên địa bàn tỉnh dự kiến số lượng khoảng 6.200 doanh nghiệp; số lượng người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng lao động (theo Mẫu số 02-Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH). Khối lượng thông tin thu thập về người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến số lượng khoảng 550 lao động (theo Mẫu số 03 -Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH).

Tiến độ thực hiện, từ tháng 20/06/2024 đến ngày 20/7/2024: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thu thập thông tin về cung, cầu lao động; thành lập Tổ thu thập thông tin về cung lao động ở xã, phường, thị trấn. Phân công cụ thể trách nhiệm cho từng điều tra viên. Tổ chức tập huấn hướng dẫn điều tra viên thu thập thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Từ ngày 20/7/2024 đến ngày 20/8/2024: Điều tra viên tiến hành triển khai rà soát, thu thập, cập nhật thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn quản lý. Từ ngày 20/8/2024 đến ngày 30/8/2024: Tổ chức kiểm tra, phúc tra, rà soát quá trình thu thập, dữ liệu thu thập, cập nhật của điều tra viên. Từ ngày 31/8/2024 đến ngày 15/9/2024: Tổng hợp, chuẩn hóa số liệu báo cáo kết quả triển khai thu thập thông tin về cung, cầu lao động thuộc địa bàn quản lý về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ ngày 16/9/2024 đến ngày 30/9/2024: Tiến hành nghiệm thu và thanh quyết toán.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Xem file đính kèm)
w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]