Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị bầu cử số 08 và số 09 - Huyện Phú Vang

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị bầu cử số 08 và số 09 - Huyện Phú Vang ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]