Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo bền vững

  
Cập nhật:25/05/2024 3:36:35 CH
 Tại ngày Hội việc làm - Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2023
Tại ngày Hội việc làm - Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2023
(CTTĐT) - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nội dung “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” được thiết kế thành một dự án riêng, có mục tiêu, lộ trình và các chỉ tiêu cụ thể. Qua đó, hướng tới hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế góp phần tăng thu nhập cho người dân. Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với thực hiện các đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giải quyết việc làm cho hơn 17.000 người

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo; đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cấp xã để tuyển sinh và tổ chức đào tạo nghề kịp thời, hiệu quả. Tỷ lệ lao động học nghề gắn với việc làm và có việc làm mới đã được tăng lên; từng bước gắn với nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu lao động kỹ thuật của các doanh nghiệp cũng như với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề.

Trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nội dung về đào tạo nghề và giải quyết việc làm được thiết kế thành một dự án riêng là một trong những thay đổi trong cách tiếp cận để giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững. Đào tạo nâng cao kỹ năng, nhận thức là một trong những vấn đề được đề cập sâu, cũng như có các chỉ tiêu cụ thể như: tạo việc làm tại chỗ, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, chỉ tiêu về người lao động được hỗ trợ đào tạo. Cùng với đó là hỗ trợ đào tạo kỹ năng, hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, để nếu người lao động có nhu cầu, có thể tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Tư vấn việc làm - tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh và đào tạo là 3.331 người. Trong đó, nghề phi nông nghiệp là 2.655 người (150 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo), nghề nông nghiệp là 676 người (102 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo). Toàn tỉnh đã tuyển sinh 16.150 người, trong đó: 3.990 học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp THCS, THPT học trình độ cao đẳng, trung cấp và 12.160 người học trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70,25%. Số học sinh đã tốt nghiệp 14.150 người (cao đẳng, trung cấp 2.100 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác 12.050 người).

Năm 2023, đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, các địa phương, đơn vị với 6.137 lượt lao động tham gia, trong đó, 609 lao động được tiếp nhận. Tổ chức thành công Ngày Hội việc làm - Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2023 với 45 đơn vị tham gia tuyển sinh, tuyển dụng trên 22.762 chỉ tiêu; thông qua Ngày hội, số người tiếp cận thông tin việc làm, định hướng nghề nghiệp hơn 9.200 người.

Đã tiếp nhận và giải quyết chính sách hỗ trợ cho 506 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với tổng số tiền hơn 1.475 triệu đồng, trong đó, có 92 trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.

Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

Trong năm 2023, đã giải quyết việc làm cho hơn 17.034 người (trong đó có 1.586 lao động thuộc hộ nghèo, 1.560 lao động thuộc hộ cận nghèo); có 2.325 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (trong đó có 103 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo). Lao động tập trung chủ yếu ở thị trường Nhật Bản (chiếm 87,4%), Đài Loan (chiếm 7,6%), Hàn Quốc và Hungary (chiếm 0,6%) và một số nước khác.

Ông Hoàng Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết để giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân, huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm cho người nghèo, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Gắn với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu số học sinh giáo dục nghề nghiệp được tuyển mới hàng năm là 17.000 người. Với chỉ tiêu đặt ra, phấn đấu đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề nghiệp và đại học đạt trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng đạt trên 85%, góp phần đưa tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,5%. Đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 1.800 người (đạt 10,59 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm), trong đó, chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác.

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đặng Hữu Phúc đã có những đánh giá về một số tồn tại và khó khăn như tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các địa phương đang giảm dần nên số đối tượng được thụ hưởng cũng giảm dần. Do vậy, công tác tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm đang khó khăn trong việc huy động đối tượng tham gia. Phạm vi đối tượng hẹp, chỉ bao gồm thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cũng là một yếu tố khó khăn trong công tác tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm. Nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn bị dàn trải, không tập trung vào các nghề trọng tâm, vị trí địa lý cách khá xa nên việc tập trung người học đủ tiêu chuẩn cho một lớp học còn khó khăn; giáo viên hướng dẫn, cơ sở vật chất, trang thiết bị để giảng dạy còn thiếu.

Tư vấn tuyển sinh cho các sinh viên, học sinh về định hướng nghề nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với sự chủ động triển khai quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với việc chú trọng hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tại các địa phương, đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đó, ưu tiên phát triển giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo việc làm ở các vùng nghèo, vùng khó khăn.

Thời gian qua, tỉnh cũng tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]