Phiếu đăng ký tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế 2010

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ - REGISTRATION FORM

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Province Investment Promotion Conference 2010

Thành phố Hồ Chí Minh, 26/11/2010

Khách sạn Legend Saigon

Hochiminh City, Friday November 26th 2010

Legend Hotel Saigon

 

Tên tổ chức (name of organization): …………….…….………..……….…..

……………………………………………………………………………….…..…

Địa chỉ (postal address): ……………………………………………………..…….

Số điện thoại (tel): ………………………… Fax: ……..……………………..……

Email: …………...……………………………………………………………...…..

Lĩnh vực đầu tư quan tâm/Your interested field of investment: …………………..

………………………………………………………………………………………

 

Họ và tên đại biểu (full name of participants):

1.       Mr./Mrs./Ms…………………………………………………………………..

Chức vụ (Position): ……………………………………………………………....

2.       Mr./Mrs./Ms…………………………………………………………………..

Chức vụ (Position): ……………………………………………………………....

 

* Miễn lệ phí tham gia (no registration fee).

 

Vui lòng gửi mẫu đăng ký tham gia cho chúng tôi trước thứ 3 ngày 2/11/2010 về/Kindly confirm your participation by Tuesday  November 2th 2010 at the following contact:

Phòng Kinh tế Đối ngoại/Foreign Economic Relations Division

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế/Thua Thien Hue Province Department of Planning and Investment

Địa chỉ/Address: đường Tôn Đức Thắng, Huế

Điện thoại/Telephone: 84 54 3 824680 - Fax: 84 54 3821264

Email: ktdn21@gmail.com 

 

 

 

 Bản in]