Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2015

  
Ngày 09 tháng 9 năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2015 (Có Phụ lục danh mục dự án đính kèm).
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]