Xây dựng mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2024-2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:16/04/2024 8:48:33 SA

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2024-2030 nhằm đảm bảo Kế hoạch xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ của tỉnh giai đoạn 2024-2030 theo quy định tại Luật Thú y 2015, Luật Quy hoạch 2017. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường theo quy định.

Theo đó, một số chỉ tiêu đề ra như: đầu tư hoàn thành dự án Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại phường Hương Hồ đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y. Đóng cửa 03 cơ sở không phù hợp quy định, không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường: Bãi Dâu, Phú Dương, Thủy Biều. Củng cố, nâng cấp các điểm giết mổ nhỏ lẻ đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghiêm cấm việc giết mổ gia súc, gia cầm không đúng địa điểm tại các địa phương của cấp có thẩm quyền.

Kế hoạch quy định một số yêu cầu chung về cơ sở giết mổ tập trung như: Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn; Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ. Ngoài ra, tất cả các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đều phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường: có hệ thống thu gom, xử lý chất thải (nước thải, chất thải rắn…) đảm bảo theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Đối với giải pháp quy định về xử phạt, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các cơ quan liên quan theo thẩm quyền xử phạt vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính thực hiện xử lý nghiêm đối với hành vi kinh doanh sản phẩm động vật từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, chưa qua kiểm soát giết mổ theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y), Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y), xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ. Ngoài ra, còn buộc áp dụng các biện pháp xử phạt theo quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

Thời gian và tiến độ thực hiện như sau: Tổng số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh đến năm 2026 dự kiến còn 26 cơ sở. Trong quá trình triển khai thực hiện các UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động lựa chọn thứ tự xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và thời gian thực hiện trong các năm. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có thể điều chỉnh vị trí, địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, sau khi được sự đồng ý của UBND tỉnh.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối