Truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh

  
Cập nhật:06/02/2023 8:33:52 SA

Nhằm tăng cường tuyên truyền phổ biến, cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nội dung cũng như giải pháp đối với các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Mở rộng và tăng cường công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, cơ sở giáo dục, nơi làm việc, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Triển khai áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông các ngành, các cấp. Nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác truyền thông về bình đẳng giới.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối