Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

  
Cập nhật:28/03/2023 4:38:37 CH

Ngày 28/3/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí năm 2023 với các mục tiêu cụ thể như sau: phấn đấu trên 50% người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; trên 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; trẻ em rối loạn phổ tự kỷ nặng được phát hiện kịp thời và điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng, trợ giúp xã hội và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập. 100% người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí còn khả năng được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; hộ gia đình có người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi theo quy định. 100% người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu…

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau: Trợ giúp y tế. Trợ giúp giáo dục. Hỗ trợ sinh kế, trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu và văn hóa, thể thao nhằm phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên. Truyền thông, nâng cao nhận thức. Xây dựng, thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá...

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 127/KH-UBND trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí năm 2023 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối