Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh

  
Cập nhật:08/05/2024 3:19:53 CH

Ngày 07/5/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu cụ thể hướng đến là xây dựng, hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở đáp ứng được điều kiện thực tiễn của địa phương và yêu cầu của đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2026, toàn tỉnh có tối thiểu 01 tập huấn viên cấp tỉnh/100 tổ hòa giải ở cơ sở và tối thiểu 05 tập huấn viên cấp huyện/80 tổ hòa giải ở cơ sở. Hàng năm, đảm bảo 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Phấn đấu ít nhất 15% tổ hòa giải ở cơ sở được luật sư, luật gia, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, người đã từng là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Điều tra viên,… hỗ trợ về chuyên môn pháp luật. Hàng năm, từ 80% đến 90% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm, tỷ lệ này là 100%. Đối với hòa giải viên ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn, tỷ lệ này là 100% trong thời gian 06 tháng kể từ khi được công nhận…

Đề án được triển khai thực hiện trên toàn tỉnh trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2030. Trong đó, giai đoạn 1 (từ năm 2024 đến năm 2026): Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; xây dựng, thí điểm mô hình “cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở” tại đơn vị cấp xã được chọn làm điểm; biên soạn, biên tập các tài liệu hướng dẫn kỹ năng cho hòa giải viên; sơ kết thực hiện Đề án. Giai đoạn 2 (từ năm 2027 đến năm 2030): Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; hướng dẫn nhân rộng mô hình “cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở” trên phạm vi toàn tỉnh; kiểm tra, tổng kết thực hiện Đề án trên toàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nội nhiệm vụ trọng tâm sau: Căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, lựa chọn 03 đơn vị cấp xã thuộc UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Trà và UBND huyện A Lưới để thực hiện chỉ đạo điểm. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện. Xây dựng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở. Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối