Triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:05/10/2023 8:36:17 SA

Để việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) đạt hiệu quả, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng lộ trình trên địa bàn tỉnh, ngày 03/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai chức năng BĐSHKD đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế. Hướng dẫn sử dụng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa của chức năng BĐSHKD. Thực hiện đúng nguyên tắc, đúng lộ trình theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Tiếp tục thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch trên chức năng BĐSHKD đúng với cơ sở dữ liệu trên ứng dụng Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) và thực tế. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi về địa điểm, ngành nghề, doanh thu, mức thuế và các thông tin khác theo đúng quy định về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa của chức năng BĐSHKD.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế để đưa tin, bài tuyên truyền về mục đích của việc triển khai chức năng BĐSHKD để hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác nắm bắt được thông tin về hộ kinh doanh và kịp thời phản hồi các thông tin liên quan đến công tác quản lý thuế hộ kinh doanh trên chức năng BĐSHKD.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh phối hợp với cơ quan Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích của việc triển khai chức năng BĐSHKD; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chức năng BĐSHKD trên hệ thống đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của địa phương. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai chức năng BĐSHKD. Tuyên truyền, khuyến khích người dân, hộ kinh doanh, các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thường xuyên tra cứu, phản hồi thông tin về hộ kinh doanh (địa điểm, ngành nghề, doanh thu, thuế phải nộp…) trên chức năng BĐSHKD, giúp cơ quan Thuế kịp thời hiệu chỉnh và xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đạt hiệu quả cao.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, trường hợp phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối