Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  
Cập nhật:04/10/2023 10:34:52 SA

Ngày 02/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 15/8/2023 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm phát triển mạnh mẽ giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2030 thu hút khoảng 55% học sinh tốt nghiệp trung học vào học các trình độ thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Tuyển sinh đào tạo nghề các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng cho khoảng 15.000 người/năm; đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho trên 50% lực lượng lao động. Phấn đấu có 02-03 trường cao đẳng chất lượng cao, trong đó có một trường cao đẳng đảm nhiệm thực hiện chức năng trung tâm thực hành vùng đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao thuộc địa phương quản lý; một hoặc hai trường cao đẳng tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4; các ngành, nghề trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh được đầu tư đồng bộ hoàn chỉnh đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp nhận chuyển giao chương trình đào tạo một số ngành, nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20…

Tầm nhìn đến năm 2045, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương phát triển và có thế mạnh về giáo dục nghề nghiệp đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao đạt trình độ tiên tiến theo nhu cầu của khu vực miền Trung, cả nước và khu vực ASEAN, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ xây dựng đô thị thông minh của thành phố Huế trực thuộc Trung ương

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người học, gia đình và xã hội về ý nghĩa của việc tham gia học nghề. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo.  Phát triển đội ngũ nhà giáo, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp. Gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính cho giáo dục nghề nghiệp. Chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối