Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:02/05/2024 2:39:31 CH

Ngày 02/05/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024-2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là hằng năm ít nhất 80% trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. Phấn đấu 100% trẻ em được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp.

Theo đó, Kế hoạch triển khai những nội dung trọng tâm sau: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi.  Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi. Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ cán bộ thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi. Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục. Phát triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi. Tăng cường phối hợp liên ngành, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; phối hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế để chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối