Tháng hành động phòng, chống ma tuý từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024

  
Cập nhật:04/06/2024 10:53:54 SA

Ngày 31/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy” diễn ra từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp từ tỉnh đến cơ sở; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch 302/KH-UBND ngày 12/9/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cấp huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng sạch ma túy. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh; tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai; góp phần giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy. Tổ chức các hoạt động triển khai hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy” tiến hành đồng bộ bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ liên quan công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; Công tác tấn công, trấn áp, điều tra, xử lý tội phạm ma túy; Công tác cai nghiện; điều trị nghiện; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý. Đặc biệt, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung, huy động tối đa các nguồn lực thực hiện hiệu quả Giai đoạn 3, Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 12/9/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn cấp huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế”, trọng tâm là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối hoạt động của các ban, ngành liên quan thực hiện quyết liệt mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch, nhất là công tác đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống của người dân, từ đó tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động của người dân trong công tác phòng, chống ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, xác định trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành địa phương, đặc biệt là lực lượng Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, các ban, ngành, Đoàn thể cấp xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, cụ thể: Công tác rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; Nâng cao hiệu quả quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai; Xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục người có quá khứ phức tạp, phạm tội, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ điều kiện hòa nhập cộng đồng, giúp các đối tượng từ bỏ ma túy; Có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực địa phương trong công tác phòng, chống ma túy.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối