Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:19/04/2024 3:21:46 CH

Ngày 19/04/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án; xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các giải pháp cụ thể đối với các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đối với Phát triển nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp và nâng cao giá trị cho ngành chế biến gỗ, tiếp tục duy trì, phát triển diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững; Xây dựng kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2026-2030; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chủ rừng tiếp tục tham gia trồng rừng sản xuất gỗ lớn và chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững; Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2026-2030; Xây dựng Đề án phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản theo chuỗi giá trị giai đoạn 2026-2030.

Đối với Phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn các loài cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu; Xây dựng và nhân rộng mô hình dược liệu dưới tán rừng; Phát triển các cơ sở chế biến lâm sản ngoài gỗ, dược liệu.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng triển khai các giải pháp cụ thể đối với nhiệm vụ  Phát triển các hình thức nông, lâm, ngư kết hợp; Phát triển dịch vụ môi trường rừng; Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối