Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

  
Cập nhật:23/03/2023 2:20:47 CH

Ngày 21/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 - 2025 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm kiểm soát tốt hơn, toàn diện hơn chất lượng an toàn thực phẩm phù hợp với các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Với mục tiêu trên, các nhiệm vụ được đặt ra là: Hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành và phân công, phân cấp, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã đến năm 2025 được trang bị, bố trí về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đáp ứng nguồn nhân lực: đảm bảo về số lượng, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở; cấp huyện, cấp xã có bộ phận đầu mối và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm. Xây dựng các tài liệu về hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát an toàn thực phẩm tại tuyến cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm...

Theo đó, kế hoạch triển khai các giải pháp sau: Rà soát văn bản chỉ đạo, điều hành về an toàn thực phẩm để sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phát huy hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Củng cố, nâng cao năng lực quản lý và phối kết hợp trong quản lý an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Xây dựng các mô hình điểm về sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng, hệ thống cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm và cải cách thủ tục hành chính.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 108/KH-UBND nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 - 2025 ()
2 Phụ lục đính kèm Kế hoạch số 108/KH-UBND nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 - 2025 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối