Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

  
Cập nhật:16/04/2024 8:30:35 SA

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (VK-VLN-CCHT và pháo)  trên địa bàn, ngày 15/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3649 /UBND-NC yêu cầu:Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị được phép trang bị, sử dụng thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức đào tạo, huấn luyện cấp các loại chứng chỉ liên quan công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp được trang bị, sử dụng của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp; huấn luyện, cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho đối tượng được giao quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thành viên Đội phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo; triển khai có hiệu quả Quy trình thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo, Kế hoạch phối hợp số 4375/KHPH-CAT-BĐBP-HQ ngày 14/7/2023 về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng được phép trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Công văn số 689/X05-P5 ngày 04/3/2024 của Thanh tra Bộ Công an về việc nâng cao công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (gửi kèm). Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng bảo vệ và nhân dân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của các đơn vị lực lượng vũ trang quần chúng và lực lượng khác thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo lực lượng Công binh, chuyên gia kỹ thuật về quân khí hướng dẫn, hỗ trợ Công an tỉnh trong công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.  

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đến toàn thể cán bộ và người dân trong tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, lĩnh vực bưu chính đối với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK-VLN-CCHT và pháo; có biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ tài khoản mạng xã hội, kênh youtube, video quảng cáo… về mua bán, hướng dẫn, chế tạo vũ khí thô sơ, CCHT và pháo trên không gian mạng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc, UBND cấp xã tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo chức năng nhiệm vụ. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiện toàn Ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kịp thời chỉ đạo tiến hành phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do tiếp nhận, thu gom được theo đúng quy định, đảm bảo an toàn; bố trí kinh phí hợp lý để phục vụ công tác này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên các cấp tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành và tích cực tham gia vận động thu hồi, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về VK- VLN-CCHT và pháo. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT và pháo.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công văn này.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối