Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:05/10/2023 9:11:04 SA

Ngày 05/10/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số năm 2023 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu tại Quyết định số 466/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, đối với phát triển nền móng cho kinh tế số và xã hội số; Kế hoạch triển khai các nội dung sau: Hoàn thiện thể chế; Phát triển hạ tầng; Phát triển nền tảng số; Phát triển dữ liệu số; Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; Phát triển nhân lực số; Phát triển kỹ năng số, công dân số, văn hóa số; Phát triển doanh nghiệp số; Phát triển thanh toán số.

Đối với phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực, Kế hoạch triển khai các nội dung sau: Phát triển kinh tế số, xã hội số nông nghiệp và nông thôn; Phát triển kinh tế số, xã hội số trong y tế; Phát triển kinh tế số, xã hội số trong giáo dục và đào tạo; Phát triển kinh tế số, xã hội số trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội; Phát triển kinh tế số thương mại, công nghiệp và năng lượng; Phát triển kinh tế số văn hóa thể thao du lịch; Phát triển kinh tế số Tài nguyên và Môi trường; Phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương;

Đối với các giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số, Kế hoạch triển khai các nội dung như: Tổ chức, bộ máy, mạng lưới; Hợp tác trong nước về phát triển kinh tế số, xã hội số; Hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế số, xã hội số; Nghiên cứu, phát triển về kinh tế số và xã hội số; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về kinh tế số và xã hội số; Đo lường, giám sát triển khai; Bảo đảm kinh phí cho phát triển kinh tế số và xã hội số; Giảm thiểu các tác động tiêu cực của công nghệ số

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối