Kế hoạch cải thiện và nâng cao Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

  
Cập nhật:23/05/2024 2:41:11 CH

Ngày 21/5/2024, UBND tnh ban hành Kế hoch s 211/KH-UBND ci thin và nâng cao B ch s đổi mi sáng to cp địa phương ca tnh Tha Thiên Huế năm 2024 vi mc tiêu c th là phn đấu là địa phương thuc top 10 ca B ch s đổi mi sáng to cp địa phương năm 2024.

Theo đó, UBND tnh giao nhim v c th cho các đơn v liên quan như sau:

Các s, ban, ngành cp tnh, UBND các huyn, th xã, thành ph, các cơ quan, đơn v liên quan: Rà soát các ch s thành phn ca Ch s PII thuc lĩnh vc ngành, đơn v, địa phương qun lý; ch động tham mưu cho Tnh y, HĐND, UBND tnh ban hành các văn bn ch đạo, điu hành trin khai có hiu qu cp địa phương, đơn v đạt mc tiêu đề ra, thúc đẩy phát trin khoa hc, công ngh và đổi mi sáng to phc v phát trin kinh tế-xã hi. Trin khai có cht lượng, đúng tiến độ các tiêu chí và ch tiêu thành phn theo lĩnh vc ca đơn v, địa phương được phân công theo Ph lc kèm theo Kế hoch này.

S Khoa hc và Công ngh ch trì tham mưu trin khai các gii pháp nâng cao các ch s thành phn: “Ban hành và t chc thc hin các chính sách, văn bn thúc đẩy phát trin và ng dng KHCN&ĐMST phc v phát trin KT-XH ca tnh (H tr doanh nghip nâng cao năng sut, cht lượng sn phm hàng hóa; đổi mi công ngh; phát trin h sinh thái khi nghip; tài sn trí tu; phát trin th trường công ngh)”; “S t chc KH&CN/10.000 dân”; “Doanh nghip có hot động nghiên cu và phát trin (R&D)”; “Hp tác nghiên cu gia t chc KH&CN và doanh nghip”; “Doanh nghip có hot động ĐMST”; “Doanh nghip có chng ch ISO”, nhóm ch s “Tài sn vô hình”;  “S doanh nghip KH&CN và đủ điu kin là doanh nghip KH&CN”; “T l doanh nghip khi nghip sáng to”

S Kế hoch và Đầu tư ch trì, phi hp vi Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mi và H tr doanh nghip tnh và cơ quan, đơn v có liên quan tham mưu ban hành và trin khai có hiu qu chính sách h tr doanh nghip. Tham mưu trin khai hướng dn các đơn v hot động khi nghip sáng to nhm nâng cao t l doanh nghip khi nghip sáng to/tng s doanh nghip mi thành lp địa phương. Tham mưu b trí kinh phí chi đầu tư cho lĩnh vc giáo dc, đào to và dy ngh; khoa hc và công ngh t ngân sách địa phương.

S Giáo dc và Đào to tham mưu t chc đa đạng các cuc thi lĩnh vc KH&CN cho hc sinh THCS, THPT trong tnh, tuyên truyn, khuyến khách nhm nâng cao t l hc sinh THCS và THPT tham gia các cuc thi nghiên cu khoa hc, k thut. Phi hp vi Liên hip các hi Khoa hc và k thut tnh: Tham mưu nâng cao cht lượng, hiu qu Cuc thi sáng to Thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm, nhm nâng cao t l hc sinh tham gia các cuc thi nghiên cu khoa hc, k thut.

S Công thương ch trì, phi hp vi các cơ quan liên quan tham mưu ban hành các chính sách, chương trình phát trin cm công nghip, cm công nghip làng ngh, thu hút các d án đầu tư góp phn tăng t l các d án đầu tư trên tng s doanh nghip đang hot động trên địa bàn. Rà soát, tham mưu chính sách phát trin dch v logistics.

S Nông nghip và Phát trin nông thôn ch trì, phi hp vi các cơ quan liên quan tham mưu các chính sách thúc đẩy, h tr kinh tế khu vc nông thôn thông qua các hot động KH, CN&ĐMST trong hình thc t chc sn xut, kinh doanh các sn phm truyn thng, dch v có li thế đạt tiêu chun, có kh năng cnh tranh trên th trường trong nước và quc tế, phát trin cht lượng các sn phm OCOP.

S Thông tin và Truyn thông tham mưu ban hành và t chc thc hin các chính sách v chuyn đổi s. Tham mưu trin khai các gii pháp nâng cao các ch s thành phn H tng s (Ch s Chuyn đổi s (DIT) do B Thông tin và Truyn thông xây dng và công b.); Cơ s h tng cơ bn (Ch s này do VCCI xây dng và công b trong Báo cáo PCI được xây dng da trên kết hp ngun thông tin ca cơ quan nhà nước và kho sát doanh nghip)

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối