Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư

  
Cập nhật:30/05/2024 4:57:03 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 công bố 13 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, 04 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (13 TTHC): Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh; Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Hợp nhất công ty luật; Sáp nhập công ty luật; Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật; Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp (04 TTHC): Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư; Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư; Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan khác mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các TTHC đã được công bố có số thứ tự 1, 2 phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Thay thế các TTHC đã được công bố có số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ- UBND ngày 13/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối