Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

  
Cập nhật:24/06/2024 10:28:20 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 công bố danh mục 15 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Cụ thể như sau:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH  THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ: Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch; 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN: Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai sinh kết hơn đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch); Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ: Thủ tục đăng ký khai sinh; Thủ tục đăng ký kết hôn; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục đăng ký khai tử; Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động; Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động; Thủ tục đăng ký khai tử lưu độngThủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký giám hộ; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ; Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch; Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Thủ tục đăng ký lại khai sinh; Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Thủ tục đăng ký lại kết hôn; Thủ tục đăng ký lại khai tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế điểm 2 mục I và các mục II, III Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã. Thay thế Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối