Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại

  
Cập nhật:30/05/2024 5:02:56 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và 07 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (09 TTHC): Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại; Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại; Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại; Cấp lại Thẻ Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp (07 TTHC): Bổ nhiệm Thừa phát lại; Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm); Bổ nhiệm lại Thừa phát lại; Thành lập Văn phòng Thừa phát lại; Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại; Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế nội dung các TTHC đã được công bố tại Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối