Công bố 09 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hoá

  
Cập nhật:21/04/2024 3:27:50 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

2. Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

3. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập 

- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 23 ngày tại Sở Văn hoá và Thể thao, 07 ngày tại UBND tỉnh.

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

4. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

6. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

7. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

9. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue,gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các TTHC có số thứ tự 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13 và 14, khoản 1, Phần I của Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối