Bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

  
Cập nhật:03/10/2023 2:26:32 CH

Nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt do cháy, nổ, đuối nước, tai nạn giao thông, đảm bảo cho trẻ em được phát triển toàn diện và sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, ngày 02/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 10517/UBND-XH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện rà soát các khu vực hay xảy ra tai nạn giao thông, đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn để có biện pháp phòng ngừa, can thiệp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ; bố trí rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông, suối, bãi tắm, khu vực nước sâu nguy hiểm; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đặc biệt là khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.

Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về phòng ngừa tai nạn, thương tích, đặc biệt tai nạn, thương tích trẻ em do cháy, nổ, đuối nước, tai nạn giao thông. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về Ngôi nhà an toàn, Cộng đồng an toàn, Trường học an toàn (theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế; Thông tư số 45/2021/TTBGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em. Tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng dân cư về tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em. Biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình cá nhân, tổ chức, cơ quan, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các ngành liên quan thống nhất xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong việc triển khai công tác phòng, chống và xử lý các tình huống tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em; Thống nhất các ngành thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát các qui định về phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em tại cộng đồng; các qui định về ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn, quy định an toàn tại bến đò, tàu, thuyền, khu du lịch, bãi biển, các điểm tắm công cộng. Tổ chức động viên, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp trẻ em tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em. Đẩy mạnh công tác xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em”, tạo môi trường an toàn cho trẻ em, giảm thiểu đến mức thấp nhất trẻ em bị đuối nước.

Sở Y tế lồng ghép công tác phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em vào hoạt động của ngành; triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản. Nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em khi bị tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, đuối nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại; đặc biệt tổ chức tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ và nhận thức đầy đủ về tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn sông nước để chủ động phòng ngừa. Chỉ đạo các trường học, căn cứ đặc điểm cụ thể học sinh, điều kiện của nhà trường và thực tế địa phương, có kế hoạch lồng ghép tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, đuối nước cho học sinh.

Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền về Luật Giao thông, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm qui định về an toàn giao thông đặc biệt các đò, thuyền; các điều kiện thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, nhằm giảm thiểu tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn sông nước đối với trẻ em.

Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo, triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cũng như phòng chống đuối nước trẻ em. Phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông.

Sở Văn hóa và Thể thao: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy bơi, phổ cập bơi cho trẻ em; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lặn, cứu đuối nước.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các tổ chức thành viên khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp, lồng ghép nội dung phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn sông nước trẻ em gắn với các hoạt động của đơn vị; huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em bị tổn thương do tai nạn thương tích, tai nạn cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn sông nước trẻ em.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối