THÔNG BÁO

Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường vào Nhà máy xử lý rác Phú Sơn tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

  
Cập nhật:10/10/2023 8:44:29 SA

Ngày 05/10/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 366/TB-UBND thông báo thu hồi đất đgiải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường vào Nhà máy xử lý rác Phú Sơn tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo:

1. Thu hồi đất do BQL rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý như sau:

Diện tích đất thu hồi: 16.146,7 m2 (Mười sáu nghìn một trăm bốn mươi sáu phẩy bảy mét vuông) tọa lạc tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy bao gồm 11.924,0 m2 đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý và 4.222,7 m2 đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, trong đó:

- Đất rừng sản xuất (RSX): 11.924,0 m2.

- Đất đồi núi chưa sử dụng (DCS): 4.222,7 m2.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do UBND xã Phú Sơn xác nhận ngày 21 tháng 9 năm 2023 kèm theo.

2. Lý do thu hồi đất: Để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường vào Nhà máy xử lý rác Phú Sơn.

3. Thời gian thực hiện:

a) Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày ký Thông báo thu hồi đất này.

b) Thời gian thực hiện việc bồi thường và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng: 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày thực hiện xong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Giao Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.

b) Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy trong quá trình lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật./.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường vào Nhà máy xử lý rác Phú Sơn tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy (Kích vào file để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]