THÔNG BÁO

Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Trụ sở Công an xã Hồng Kim (thuộc dự án Trụ sở Công an các xã, thị trấn giai đoạn 2) tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới

  
Cập nhật:25/03/2024 10:35:07 SA

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 65/TB-UBND về việc thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Trụ sở Công an xã Hồng Kim (thuộc dự án Trụ sở Công an các xã, thị trấn giai đoạn 2)  tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo:

1. Thu hồi đất của UBND xã Hồng Kim:

- Diện tích đất thu hồi: 1.200 m2 (Một nghìn hai trăm mét vuông) đất tọa lạc tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới do UBND xã Hồng Kin quản lý, trong đó:

+ Đất trồng lúa (LUC): 916,7 m2;

+ Đất trồng cây hàng năm (BHK): 31,7 m2;

+ Đất giao thông (DGT): 81,4 m2;

+ Đất sông suối (SON): 142,6 m2;

+ Đất chưa sử dụng (BCS): 27,6 m2.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 kèm theo.

2. Lý do thu hồi đất: Thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Trụ sở Công an xã Hồng Kim (thuộc dự án Trụ sở Công an các xã, thị trấn giai đoạn 2).

3. Thời gian thực hiện:

a) Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày ký Thông báo thu hồi đất này.

b) Thời gian thực hiện việc đền bù, bồi thường và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng: 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày thực hiện xong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Giao UBND huyện A Lưới chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện A Lưới phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND xã Hồng Kim lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.

b) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND xã Hồng Kim có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật.

c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện A Lưới trong quá trình lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]