THÔNG BÁO

Thông báo lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang

  
Cập nhật:10/07/2024 8:43:43 SA

Hiện nay, UBND huyện Phú Vang đã hoàn thành dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang

UBND huyện Phú Vang tổ chức công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh tại địa chỉ: www.thuathienhue.gov.vn.

Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày (từ 08 – 23/7/2024)

Ý kiến tham gia của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư gủi về hộp thư điện tử: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Xen chi tiết dự thảo Quy hoạch tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Vang ()
2 Danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phú Vang ()
3 Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Vang ()
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]