THÔNG BÁO

Thông báo lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Nam Đông

  
Cập nhật:05/07/2024 10:14:57 SA

Hiện nay, UBND thành phố Huế đã hoàn thành dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Nam Đông

UBND huyện Nam Đông tổ chức công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Nam Đông trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh tại địa chỉ: www.thuathienhue.gov.vn.

Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày (từ 05 – 20/7/2024)

Ý kiến tham gia của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư gủi về hộp thư điện tử: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Xen chi tiết dự thảo Quy hoạch tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Hệ thống bảng biểu hiện trạng sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Đông ()
2 Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nam Đông ()
3 Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch Nam Đông ()
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]